Lomakkeet

Apurahahakemuslomaketta käytetään haettaessa hakuaikojen mukaisesti apurahaa säätiön hallitukselta.
APURAHAHAKEMUS
Grant Application Form
OHJEITA APURAHAA HAKEVILLE
Lomake tulee täyttää huolellisesti. Mitään sen osia ei saa korvata liitteillä. Tiivistelmää käytetään tarvittaessa tiedottamiseen. Hankesuunnitelma ja hankkeen aikataulun tiedot ovat pääasiallisena perustana rahoituspäätöksen teossa. Hankkeen vastuulliseksi henkilöksi tulee nimetä mahdollisen tutkimusta tekevän ryhmän ansioitunut jäsen. Henkilökohtainen apuraja voidaan maksaa ainoastaan tutkijoille, ei aputyövoimalle. Henkilökohtaisen apurahan suuruuteen voi vaikuttaa se, saako hakija samanaikaisesti palkkaa työstä tai virasta. Mahdollisesta työ-/virkavapaasta on mainittava hakemuksessa. Aputyövoiman palkkauskuluissa on otettava huomioon lakisääteiset sosiaaliturva-, eläke- ja vakuutusmaksut. Säätiö ei korvaa tutkimustyön opinnäyteluonteesta aiheutuvia kuluja, ei myöskään vakuutus-, vero- ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyönneistä tai muusta huolimattomuudesta koituneita lisäkuluja.
Säätiö varaa itselleen mahdollisuuden tarvittaessa luottamuksellisesti keskustella hakemuksesta muiden alan tutkimusta tukevien rahoittajien kanssa. Säätiölle jätettyjä hakemuksia ei palauteta.  Myönnetty apuraha maksetaan säätiön hallituksen apurahan myöntämisen yhteydessä päättämän aikataulun mukaan. Käyttämättä jäänyt osa apurahasta palautetaan säätiölle.
Satakunnan korkean teknologian säätiön sääntöjen 2 §:n mukaan ”Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisessä mielessä tukea Satakunnan alueen teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä”. Apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä pelkkiin matka- ja konferenssikustannuksiin. Suuremmissa tutkimuksissa ja hankekokonaisuuksissa säätiö voi mahdollisesti toimia osittaisena rahoittajana pienellä osuudella.
Hakemus liitteineen (sekä allekirjoitettu että word-muotoinen lomake) toimitetaan sähköpostitse (viestin otsikon alussa oltava ”säätiön apuraha”) jani.wahlman@samk.fi hakuajan päättymisaikaan mennessä ja lisäksi alkuperäinen hakulomake postitse osoitteella:
Satakunnan korkean teknologian säätiö sr
Jani Wahlman
PL 1001
28101 Pori
STIPENDIEN ANOMISEEN LIITTYVÄT LOMAKKEET:
Opiskelija toimittaa
– kopio opinnäytetyösopimuksesta
–  Stipendin hakemuslomake opiskelijalle
Lahjoittaja (yritys tai yhteisö) toimittaa
– Lahjoituskirja
Lomakkeet toimitetaan postitse osoitteella:
Länsi-Suomen Yritysohjaus Oy
Pripoli
Tiedepuisto 4
28600 Pori
tai sähköpostitse osoitteella:
yritysohjaus@yritysohjaus.fi